UNELE ASPECTE PRIVIND STUDIUL CREȘTERILOR ÎN DIAMETRU LA GORUNETURILE DE PROVENIENŢĂ VEGETATIVĂ (LĂSTARI) DIN REPUBLICA MOLDOVA

  • Dionisie BOAGHIE Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. It is known that the growth rate of a tree, respectively, a stand, during its life differs from one period of life to another. Thus, the growth rate is more accelerated at the beginning of life, so that, achieving the peak of growth in volume, this rate gradually decreases, becoming more and more weak in old age, until the tree stand passes into a state of decrepitude. This variation in the process of accumulation of wood biomass makes the economic efficiency of the tree, respectively, the stand, which varies depending on the development phase, i.e. its age. This increase in volume, usually expressed by the current annual growth of the tree, respectively, the stand at the level of measurement unit and transferred to total yield, ultimately defines its economic efficiency, which in turn varies according to the amplitude of the variation of the growth index. In this context, the purpose of this paper was to evaluate the diameter increments of sessile oak stands (Quercus petraea Liebl.) of vegetative origin from shoots in the Republic of Moldova in relation to the yield class, age and generation originating from shoots, as well as in relation to the composition and consistency of the stand at the level of physical-geographical areas and phytoclimatic levels.


Key words: Sessile oak stand; Diameter increment; Growth index; Yield class; Wood biomass; Productivity.


Rezumat. Este cunoscut faptul că ritmul de creştere în volum a unui arbore, respectiv a unui arboret, de-a lungul vieţii sale diferă de la o perioadă la alta. Astfel, ritmul de creştere este mai accelerat la începutul vieţii, aşa încât înregistrând apogeul creşterii în volum, acest ritm se reduce treptat, devenind spre bătrâneţe tot mai slab, până când arboretul trece într-o stare de decrepitudine. Această variaţie în procesul de acumulare a biomasei lemnoase face ca şi eficienţa economică a arborelui, respectiv a arboretului, să varieze în funcţie de etapa de dezvoltare, adică de vârsta acestuia. Creşterea în volum, exprimată în mod obişnuit prin creşterea curentă anuală a arboretului la nivel de unitate de măsură şi transferată în producţie totală, defineşte în final eficienţa economică a acestuia, care, la rândul ei, variază în corespundere cu amplitudinea variaţiei indicelui de creştere. În acest context, scopul prezentei lucrări este evaluarea creșterilor în diametru la goruneturile de proveniență vegetativă din lăstari din Republica Moldova în raport cu clasa de producție, vârstă şi generaţia provenienţei din lăstari, compoziţia şi consistenţa arboretului la nivel de zone fizico-geografice și etaje fitoclimatice.


Cuvinte-cheie: Gorunet; Creştere în diametru; Indice de creștere; Clasă de producție; Biomasă lemnoasă; Productivitate.

References

1. BARCARI, E., JARDAN, N., MANIC, Gh. (2020). Fructificarea cvercineelor din Rezervația „Codrii”. Chișinău: Litera, 80 p.
2. BOAGHIE, D., GOCIU, D. (2006). Particularităţile şi perspectivele regenerării pădurilor din cadrul Fondului forestier al Republicii Moldova. In: Ecologie şi Protecţia mediului – Cercetare, Implementare, Management: Materialele Conferinţei Jubiliare - INECO 15 ani, 29 decembrie, 2005. Chişinău, pp. 124-126. ISBN 978-9975-62-033-8.
3. DONIŢĂ, N., IVANSCHI, T. (1994). Tipuri de ecosistem forestier în Republica Moldova. In: Revista pădurilor, nr. 3, pp. 18-23.
4. GIURGIU, V. (1967). Studiul creşterilor la arborete. Bucureşti: Ed. Agro-Silvică, 321 p.
5. GIURGIU, V., ARMĂŞESCU, S., ZAHARESCU, CL., DECEI, I., MANOLE, Gh., BUGA, S. (1989). Fundamente auxologice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor. Bucureşti: ICAS, 1989. 103 p.
6. JARDAN, Natalia (2018). The factors affecting the acorn production of Pedunculate Oak (Republic of Moldova). In: Scientific annals of the Danube Delta Institute. Tulcea, România, vol. 23, pp. 51-56. ISSN 2247- 9902. Available: http://ddniscientificannals.ddni.ro/images//23_07.pdf
7. MANIC, Gheorghe (2021). Cinipidele galigene ce se dezvoltă pe frunze de stejar. Complexul parazitoid al cinipidului Cynips Quercusfolii L. In: Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor: simpozion ştiinţific internaţional consacrat aniversării a 50 ani de la fondarea Rezervaţiei „Codrii”,
24-25 septembrie 2021, Lozova. Chişinău: Pontos, pp. 190-196. ISBN 978-9975-72-585-9.
8. ГЕЙДЕМАН, Т.С., ОСТАПЕНКО, Б.Ф., НИКОЛАЕВА, Л.П. (1964).Типы леса и лесные ассоциации Молдавской ССР. Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 267 с.
9. ГОРДИЕНКО, М. и др. (1976). Видовой состав и интенсивность развития основных групп микроорганизмов в почве дубовых насаждениях Молдавской ССР. В: Лесоводство и агролесомелиорация: Труды Молдавской лесной опытной станции. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, вып. Х, с. 81-89.
10.ДАНИЛОВ, А., БОАГИЕ, Д., ДАНИЛОВА, А. (2006). O возрастах спелости порослевых древостоях с преобладанием дуба пушистого, скального и черешчатого в лесах первой группы Республике Молдова. In: Ecologie şi Protecţia mediului – Cercetare, Implementare, Management. Chişinău, pp. 102-105.
11. КРАВЧУК, Ю. (1966). Особенности роста главнейших древесных пород и их корневые системы в условиях Молдавии: автореферат кандидата сельскохозяйственных наук. Минск, 27 p.
12. КРАВЧУК, Ю. (1970). О взаимоотношениях между древесными породами с учетом строения корневых систем. В: Сборник работ по лесному хозяйству Молдавии. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, вып. V с. 23-26.
13. ПОРИЦКИЙ, Г. и др. (1979). Разработка мер по повышению биологической устойчивостью дубовых лесонасаждений Молдавии. В: Отчет Кафедры лесоустройство и геодезии Киевской С/Х Академии. Кишинев.
Published
2022-08-18
How to Cite
BOAGHIE, Dionisie. UNELE ASPECTE PRIVIND STUDIUL CREȘTERILOR ÎN DIAMETRU LA GORUNETURILE DE PROVENIENŢĂ VEGETATIVĂ (LĂSTARI) DIN REPUBLICA MOLDOVA. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 64-72, aug. 2022. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=777>. Date accessed: 24 may 2024.
Section
Table of contents