Unele aspecte privind starea stejăretelor şi a gorunetelor de provenienţă generativă sub masiv din Republica Moldova

  • Dionisie BOAGHIE Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. Despite the exceptional value of Quercus forests for the Republic of Moldova, currently sessile oak, pedunculate oak and fluffy oak forests are in a very advanced stage of ecological imbalance, degradation and destructuring, which causes frequent and extensive drying processes in their mass. The precarious state of these valuable forests of the past is a direct consequence of the negative effect of the management regime inadequate for the bioecology of these species, associated over time with abusive grazing, illegal logging, etc. Although most Quercus forests in the Republic of Moldova are currently managed as regular high forests. Most of them are of vegetative origin and require conversion works from the coppice regime to the high forest regime. Due to this reason, combined with other climatic and edaphic ones, in the last decades there have been some changes in the composition and structure of Quercus forest ecosystems, which requires their ecological reconstruction by apply­ing the method of restoration and improvement through generative regeneration under shelter.


Key words: Forest ecosystems; Quercus petraea; Quercus robur; Quercus pubescens, Generative regenera­tion; Seedling; Fruiting.


Rezumat. În pofida valorii excepţionale pe care o au pădurile de cvercinee pentru Republica Moldova, gorunetele şi stejăretele de stejar pedunculat şi pufos se găsesc actualmente într-un stadiu foarte avansat de dezechilibru ecologic, de degradare şi de destructurare, ceea ce determină frecvente şi ample procese de uscare în masă a acestora. Starea precară a acestor valoroase păduri de odinioară reprezintă o consecinţă directă a efectului negativ al regimului de gospodărire neadecvat bioecologiei acestor specii, asociat, de-a lungul timpului, cu păşunatul abuziv, tăierile ilicite etc. Deși majoritatea pădurilor de cvercinee din Republica Moldova în prezent sunt gospodărite în regim de codru regulat, cea mai mare parte a lor sunt de provenienţă vegetativă şi necesită lucrări de conversiune de la regimul crâng la regimul codru. Din această cauză, conjugată cu altele de ordin climatic şi edafic, în ultimele decenii s-au produs unele schimbări în componenţa şi structura ecosistemelor forestiere de cvercinee, ceea ce impune reconstrucția ecologică a acestora, aplicând metoda de refacere şi ameliorare prin regenerarea generativă sub masiv.


Cuvinte-cheie: Ecosisteme forestiere; Quercus petraea; Quercus robur; Quercus pubescens; Regenerare generativă; Semințiș; Fructificație.

References

1. BOAGHIE, D. (2001). Unele aspecte privind caracteristicile biodiversităţii forestiere a R. Moldova. In: Biodi-versitatea vegetală a R. Moldova: Culegere de articole ştiinţifice. Chişinău: Centrul editorial USM, pp. 72-79.
2. BOAGHIE, D., GOCIU, D. (2006). Particularităţile şi perspectivele regenerării pădurilor din cadrul Fondului forestier al Republicii Moldova. In: Ecologie şi Protecţia mediului – cercetare, implementare, management. Chişinău, pp. 124-126.
3. COSTANTINESCU, N. (1973). Regenerarea arboretelor. Bucureşti: Ceres. 667 p.
4. COSTANTINESCU, N. (1976). Regenerarea arboretelor. Vol. I. Bucureşti: Ceres. 250 p.
5. DĂMĂCEANU, C. ş.a. (1984). Cercetări privind perfecţionarea metodelor de regenerare naturală a gorune¬telor şi şleaurilor de deal, corelat cu exploatarea mecanizată a lemnului, ICAS. Bucureşti.
6. SPINDLER, I. (1930). Pregătirea solului în cazul regenerării naturale a molidului în munţii Metalici din Saxo¬nia. In: Silva, nr. 2.
7. VANSELOW, K. (1949). Theorie und Praxis der naturliche Verjungung im Wirtschaftswald, Neuman Verlag, Radebeul und Berlin.
8. TROUP, R.S. (1928). Silvicultural sistems. Oxford: Clarendon Press.
9. VLAD, I. (1947.)Observaţiuni privitoare la regenerarea stejarului în pădurile de şleau. In: Analele Analele Institutului de Cercetări şi Experimentări Forestieră, vol. XI. Bucureşti.
10. АНУРИЕВ, С. (1956). Содействие естественному возобновлению лесов Архангельской области. In: Лесное хозяйство, № 11.
11. ВАЙНШТЕЙН, А.И. (1965). Естественное семенное лесовозобновление на лесосеках в свежих дубравах Кодр Молдавии: Автореферат дис. кандидата биологических наук. Кишинев, 26 с.
12. ВАЙНШТЕЙН, А. (1966). О методах изучения растительности на сплошных лесосеках в условиях Кодр. В: Труды III конференции молодых ученых Молдавии, Кишинев.
13. ВИТКО, К. и др. (1975). Совместное произростария в лесах Молдавии дуба скального пушистого и черешчатого. В: Изв. АН МССР, №1, с. 3-8.
14. ГЕЙДЕМАН, Т.С. и др. (1978). Экология и биологическая продуктивность грабовой дубравы Молдавии. Кишинев.
15. ГЕЙДЕМАН, Т.С. и др. (1964). Типы леса и лесные ассоциации Молдавской ССР. Кишинэу: Картя молдовеняскэ, с. 267.
16. ГЕЙДЕМАН, Т.С. (1969). Буковая дубрава в Молдавской ССР. Кишинев, 132 с.
17. ГОРДИЕНКО, М. и др. (1976). Видовой состав и интенсивность развития основных групп микроорганизмов в почве дубовых насаждениях Молдавской ССР. В: Труды Молдавской лесной опытной станции, Лесоводство и агролесомелиорация, вып. Х. Кишинев: Картя Молдовеняскэ», с. 81-89.
18. ИВАНОВ, Г.С. (1951). Возобновление дуба в дубравах Молдавии. В: Лесное хозяйство, nr. 8, с. 50-54.
19. ИВАНОВ, Г.С., ЯКОВЕНКО, Н.A. (1975). Влияние рубок ухода на состояние и устойчивость дубрав Молдавии. В: Труды Молдавской лесной опытной станции, Лесоьелиорация и защитное лесоразведение в Молдавии. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, с. 38-44.
20. ИВАНОВ, Г.С. (1966). Eстественное семенное лесовозобновление на лесосеках в свежих дубравах Кодр Молдавии. Кишинев: Изд. АН МССР.
21. ИВАНОВ, Г.С. (1958). Сохранность и рост самосева дуба сидячецветного под пологом и на лесосеках в Кодрах Молдавии. В: Труды Молдавской лесной опытной станции, вып. 1. Кишинев, с. 5-67.
22. ЗАБРОСАЕВ, Н. (1982). Некоторые проблемы многоцелевого использования дубрав Молдавии. В: Лесное хозяйство Молдавии. Кишинев: Штиинца, с. 3-7.
23. МЕЛЕХОВ, И. (1965). О мерах по содействию естественному возобновлению леса. В: Лесное хозяйство, № 8.
24. ПОСТОЛАКЕ, Г. (1979). Естественное возобновления древесных пород и кустарников на лесосеке в березовой дубраве. В: Известия Академии Наук МССР, Сер. биол. и хим. наук, №1, с. 5-10.
25. ПЯТНИЦКИЙ, С. (1959). Методика исследования естественного семенного возобновления в лесах левобережной лесостепи Украины, Харьков.
26. ТЮРИН, А. (1938). Лесная таксация. Москва: Изд. Голестехиздат, 1938.
27. ТЮРИН, А. (1913). Исследование хода роста нормальных сосновых насаждений в Архангельской области. В: Труды по лесному опытному делу, СПБ, вып. 45.
Published
2021-08-17
How to Cite
BOAGHIE, Dionisie. Unele aspecte privind starea stejăretelor şi a gorunetelor de provenienţă generativă sub masiv din Republica Moldova. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 60-65, aug. 2021. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=737>. Date accessed: 02 dec. 2021.
Section
Table of contents