Impactul secetelor în Republica Moldova asupra roadei de floarea-soarelui în contextul schimbărilor climatice regionale

  • Ilie BOIAN Centrul Genetică Funcțională, Institutul de Cercetare și Inovare, Universitatea de Stat din Moldova
  • Rodion DOMENCO Centrul Genetică Funcțională, Institutul de Cercetare și Inovare, Universitatea de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. Droughts in the Republic of Moldova are some of the most dangerous phenomena of nature, representing the specific feature of the regional climate. At the same time, the increase in the frequency and intensity of droughts in the last 20 years is an obvious response to regional climate change, and primarily due to the process of warming and arid regional climate. Based on the study, the droughts of 2007 and 2012 were described from an agrometeorological point of view, with the establishment of their impact on the size of sunflower harvest. The drought of 2007 on the territory of the Republic of Moldova intensified to the maximum during May-July, when the average air temperature in the territory was +21-+ 23°C, being 3-4°C higher than normal, and the amount of precipitation made up only 30% of the norm. During the described drought the average monthly value of the Hydrothermal Coefficient of the territory humidity (HTC), in most of the republic (except for the extreme northern districts), varied between 0.2 and 0.5, which corresponds to the strong drought and very strong. As a result of the 2007 drought, the average sunflower yield in the country was 7 q/ha, by 6 q/ha lower than in 2006, when it was 13 q/ha. The drought in the summer of 2012 on the territory of the republic was characterized by large thermal and water anomalies. The average air temperature for the period June-August was higher than the norm values by 3.0-4.5°C and was +21.7-+ 24.8°С, and the amount of precipitation falling in the country during the mentioned period varied between 35 and 70% of the norm. During the described drought, the average monthly value of HTC over a large part of the country in June-August varied between 0.1 and 0.5, values specific to strong and very strong droughts. As a result of the drought in the summer of 2012, the average yield of sunflower seeds in the country was 10 q/ha, by 6 q/ha lower than the yield in 2011, when it was 16 q/ha. The mapping and analysis of data on the average yield of 1 ha of sunflower in administrative-territorial profile, allowed the establishment of the degree of damage to the territory of the Republic of Moldova by strong and very strong droughts in 2007 and 2012. Thus, these droughts were catastrophic in terms of the occupied area, affecting 80-90% of the territory of the republic. According to the main agro-meteorological indices, the droughts of 2007 and 2012 even surpassed the drought of 1946, bringing direct damage to the national economy in the amount of over three billion US dollars.


Key words: Helianthus annuus; Drought; High temperature; Hydrothermal coefficient; Crop yield; Republic of Moldova.


Rezumat. Secetele în Republica Moldova sunt unele dintre cele mai periculoase fenomene ale naturii, reprezentând trăsătura specifică a climei regionale. Creșterea frecvenței și intensității secetelor din ultimii 20 de ani reprezintă un răspuns evident la schimbările climatice regionale și, în primul rând, o consecinţă a procesului de încălzire și aridizare a climei regionale. Au fost descrise din punct de vedere agrometeorologic secetele din anii 2007 și 2012, cu stabilirea impactului lor asupra mărimii roadei la floarea-soarelui. Seceta din anul 2007 s-a intensificat la maximum în perioada mai-iulie, când temperatura medie a aerului în teritoriu a fost de +21-+23°C, cu 3-4°C peste normă, iar cantitatea de precipitaţii a alcătuit doar 30% din normă. În perioada dată, valoarea medie lunară a coeficientului hidrotermic al umidităţii teritoriului (CHT), în cea mai mare parte a republicii (cu excepţia raioanelor extreme de nord), a variat între 0,2 și 0,5, ceea ce corespunde secetei puternice și foarte puternice. Ca urmare a secetei din anul 2007, roada medie de floarea-soarelui pe țară a fost de 7 q/ha, cu 6 q/ha mai scăzută față de roada anului 2006, când s-au obţinut 13 q/ha. Seceta din vara anului 2012 s-a caracterizat prin anomalii termice și hidrice mari. Temperatura medie a aerului pentru perioada iunie–august a fost mai ridicată față de valorile nor­mei cu 3,0-4,5°C și a constituit +21,7-+24,8°С, iar cantitatea precipitațiilor căzute în teritoriul țării pe parcursul perioadei menționate a variat între 35 și 70% din normă. În perioada menţionată, valoarea medie lunară a CHT, în lunile iunie-august, pe o mare parte a țării a variat între 0,1 și 0,5, valori specifice secetelor puternice și foarte puternice. Ca urmare a secetei din vara anului 2012, roada medie de semințe de floarea-soarelui pe țară a fost de 10 q/ ha, cu 6 q/ha mai scăzută față de roada anului 2011, când a fost de 16 q/ha. Cartografierea și analiza datelor privind roada medie la 1 ha de floarea-soarelui în profil administrativ-teritorial a permis stabilirea gradului de afectare a teritoriului Republicii Moldova de către secetele puternice și foarte puternice din anii 2007 și 2012. Astfel, aceste secete au fost catastrofale după teritoriul ocupat, afectând 80-90% din suprafaţa republicii. După principalii indici agrometeorologici, secetele din anii 2007 și 2012 au întrecut chiar şi seceta din anul 1946, aducând prejudicii di­recte economiei naţionale în sumă de peste trei miliarde de dolari americani.


Cuvinte-cheie: Helianthus annuus; Secetă; Temperatură înaltă; Coeficient hidrotermic; Recoltă; Republica Moldova.

References

1. BIROUL Naţional de Statistică al Republicii Moldova (2021). [accesat 15.03.2021]. Disponibil: https://statistica.gov.md/
2. BOIAN, I. (2015). Climatologia Republicii Moldova: Suport de curs. Chişinău: UnAŞM, 381 p. ISBN 978-9975-933-68-1.
3. BOIAN, I. (2018). Riscuri naturale: Suport de curs. Chişinău: S. n., 250 p. ISBN 978-9975-108-62-1.
4. BUCUR, Gh. (1996). Tehnologia intensivă de cultivare a florii-soarelui, producţia şi calitatea seminţelor. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova. Chişinău, vol. 4, pp. 100-102.
5. DUCA, M. (2018). Cercetări privind floarea-soarelui în Republica Moldova. In: Studies of sunflower in the Republic of Moldova, Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”. Chişinău, 122 p.
6. DARADUR, M., CAZAC, V., MIHAILESCU, C., BOIAN, I. (2007). Monitoringul climatic şi secetele. Chişinău: „Tanavius” SRL. 184 p. ISBN 978-9975-9632-1-3.
7. SERVICIUL Hidrometeorologic de Stat (2021). Arhiva de date meteo-climatice şi agrometeorologice 2004-2021. [accesat 12.03.2021]. Disponibil: https://meteo.md/
Published
2021-08-17
How to Cite
BOIAN, Ilie; DOMENCO, Rodion. Impactul secetelor în Republica Moldova asupra roadei de floarea-soarelui în contextul schimbărilor climatice regionale. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 3-9, aug. 2021. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=729>. Date accessed: 02 dec. 2021.
Section
Table of contents