Statusul clinic al scroafelor post-partum şi unii markeri ai intoxicaţiei endogene la purceii cu sindrom diareic

  • Savva BALANESCU Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

Abstract. The investigations conducted on 4 lots of gestating and parturient sows and their progeny have been aimed to determine the risk factors that lead to the occurrence of toxicosis in the sows-mothers and, as a consequence, cause toxic gastroenteropathy in new-born piglets. Clinical examination included the determination of the general status (body temperature, cardiac and respiratory frequency, behaviour, etc.) and the detailed investigation of the functional state of digestive, cardiovascular and urinary systems. Since the first days after parturition the sows kept in industrial complexes showed a subfebrility state, in some cases the maximum limit reaching the level of 39,9±0,2630C (P<0,05). If the rectal temperature is over 39,50C the sows are considered as sicks and need an urgent treatment. In the majority of sows there were obvious changes in electrocardiophysiological activity of myocardium (T wave was triangular shaped and was reaching a size of 0,6-0,8 mv) which is typical for toxicosis. Paraclinic investigations demonstrated the presence of essential changes concerning the endogenous intoxication markers in the piglets with colostral toxicosis. The content of medium-weight molecules in the blood serum of these piglets was by 41,07% higher compared with their healthy congeners (M±m=18,17±0,23 u/c and 12,88±0,31 u/c respectively); p<0,001), the content of necrotic substances – by 52,5% higher (M±m=1,83±0,14 c/u and 1,2±0,22 c/u, respectively; p<0,05), while the carnosine content was reduced by 12% (M±m=78,35±3,15 μmol/L and M±m=99,13±4,6 μmol/L, respectively; p<0,01).


Key words: Sows; Clinical parameters; Endogenous intoxication; Sucking piglets; Diarrhoea.


Rezumat. Investigaţiile efectuate pe 4 loturi de scroafe gestante şi parturiente şi progeniturile lor au avut drept scop determinarea factorilor de risc, care duc la instalarea stării de toxicoză la scroafa-mamă şi, în consecinţă, provoacă îmbolnăvirea purceilor nou-născuţi de gastroenteropatie toxică. Examenul clinic a inclus determinarea stării generale (temperatura corporală, frecvenţa cardiacă şi respiratorie, comportamentul etc.) şi investigarea detaliată a stării funcţionale a sistemului digestiv, cardiovascular şi urinar. Din primele zile după parturiţie, la scroafele întreţinute în complexe industriale s-a constatat o stare de febrilitate, în unele cazuri limita maximală atingând nivelul de 39,9±0,2630C (P<0,05). Scroafele care prezintă temperatură rectală peste 39,50C sunt considerate bolnave şi necesită tratament de urgenţă. La majoritatea scroafelor au existat modificări evidente ale activităţii electrocardiofiziologice a miocardului (unda T avea forma triunghiulară şi atingea o dimensiune de 0,6-0,8 mv), ceea ce este tipic pentru toxicoză. Investigaţiile paraclinice au demonstrat prezenţa la purceii cu toxicoză colostrală a unor modificări esenţiale privind markerii intoxicaţiei endogene. Conţinutul de molecule cu masă medie în serul sanguin la aceşti purcei, faţă de congenerii lor sănătoşi, s-a majorat cu 41,07% (M±m=18,17±0,23 u/c şi 12,88±0,31 u/c, respectiv; p<0.0010), conţinutul de substanţe necrotice – cu 52,5% (M±m=1,83±0,14 u/c şi 1,2±0,22 u/c, respectiv; p<0,05), iar conţinutul de carnozină s-a micşorat cu 12% (M±m=78,35±3,15 μmol/L şi M±m=99,13±4,6 μmol/L, respectiv; p<0,01).


Cuvinte-cheie: Scroafe; Status clinic; Intoxicaţie endogenă; Purcei sugari; Diaree.

References

1. BALANESCU, S. (2019). Factori de risc în declanşarea sindromului de diaree prenatală şi neonatală la purceii sugari. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova,vol. 54: Medicină veterinară, pp. 140-146. ISBN 978-9975-64-310-8.
2. BALANESCU, S. (2018). Factori de risc al sindromului de diaree neonatală la purceii sugari. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova,vol. 49: Medicină veterinară, pp. 62-67. ISBN 978-9975-64-298-9.
3. BALANESCU, S. (1994). Profilaxia toxicozei colostrale la purcei şi viţei. In: 20 ani de învăţământ superior medical veterinar în Republica Moldova: tezele conf. jubiliare, pp. 44-45.
4. BALANESCU, S., HOLBAN, D., BALANESCU, Diana, VOINIŢCHI, E. (2012). The organic Selenium (Sel-Plex) and Bio-Mos probiotic, action on pregnant on prevention of neonatal diarrhea in piglets. In: Lucrări Ştiinţifice, USAMV Iaşi. Seria Medicină Veterinară, vol. 55(1), pp. 225-231. ISSN 1454-7406.
5. BRÂSLAŞU, C.M. (2010). Gastroenterologie veterinară. Bucureşti. 464 p. ISBN 978-973-7639-20-2.
6. FALCĂ, C., CIORBA, Gh. (2005). Tehnici de examinare clinică şi paraclinică la animale. Ed. a 2-a, Timişoara: Mirton, 516 p.
7. GHERGARIU, S. (1995). Bazele patologiei medicale a animalelor. Vol. I. Bucureşti: ALL. 371 p.
8. GHERGARIU, S., GIURGIU, G., MUSCĂ, M. (1998). Eleminte de patogie nutriţională şi metabolică la ani-male. Cluj-Napoca: Jenesis, 369 p.
9. ГОЛБАН, Д., БАЛАНЕСКУ, С., КОЧУ, В. (1987). Применение природных и синтетических антиоксидантов с целью профилактики желудочно-кишечных болезней новорожденного молодняка. В: Вопросы интенсификации и научно обоснованного ветеринарного обслуживания пром-го животноводства: тезисы, доклады, конф. Кишинев, с.64-65.
10. MIRCEAN, M. (2011). Patologie medicală veterinară. Cluj-Napoca: Jenesis. 320 p.
11. MIRCEAN, M. (2016). Patologie medicală veterinară. Cluj-Napoca: Risoprint. 224 p. ISBN 978-973-53-1797-3.
12. POPOVICI, M., POPOVICI, A. (2014). Studii privind terapia sindromului MMA la scroafe. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 40: Medicina veterinară, pp. 238-241. ISBN 978-9975-64-263-7.
13. СЕРЕБРЯКОВ, В., ЛЕЩОВА, Н., ПЛЯШАКОВА, В. (2009). Этиология послеродового синдрома метрит-мастит-агалаксия. В: Патология продуктивных и непродуктивных животных, рыб и птиц: материалы 8-й межрег.науч.-практич. конф. Омск, 2009.
14. SOLCAN, Gh., BOGHIAN, V., ROLLIN, F. (2005). Patologie şi clinică medicală veterinară. Iaşi: Ed. Ion Ionescu de la Brad. 296 p. ISBN 973-7921-61-5.
15. БАЛАНЕСКУ, С. (1988). Молозевный токсикоз поросят: автореф.дис. … канд. ветеринарных наук. Москва. 16 с.
16. ГОЛБАН, Д. (1984). Гастроэнтеропатии поросят: автореф.дис. … д-р ветеринарных наук. Москва. 26 с.
17. КАРПУТЬ, И.М., БАБИНА, М.П., ПРИТЫЧЕНКО, А.В., БАБИНА, Т.В. (2009). Микробные препараты в повышение резистентности и профилактике болезней молодняка. In: 35 ani de învăţământ superior medical veterinar din Republica Moldova: simp. şti. intern. Chişinău, pp. 115-119.ISBN 978-9975-4044-6-4.
18. КОЦАРЕВ, В.Н., БОЕВ, В.Ю. (2011). Терапия и профилактика послеродовых болезней у свиноматок. В: Свиноводство, № 4, с.57-59. ISSN0039-713X.
19. ХЛОПНИЦКИЙ, В.П., ШУМСКИЙ, М.И.(2014). Ветеринарный контроле в цехе опороса-залач хозяйственного долголетия свиноматок, высокой плодовитности и многоплодия. В: Свиноводство, № 4, с. 55-57. ISSN0039-713X.
20. УРБАН, В.П., НАЙМАНОВ, И.Л. (1984). Болезни молодняка в промышленном животноводстве. Москва: Колос. 207 с.
Published
2020-08-13
How to Cite
BALANESCU, Savva. Statusul clinic al scroafelor post-partum şi unii markeri ai intoxicaţiei endogene la purceii cu sindrom diareic. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 144-150, aug. 2020. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=701>. Date accessed: 12 apr. 2021.
Section
Table of contents