Perfecţionarea metodelor de calcul al ajustajelor îmbinărilor cu strângere, alcătuite din piese recondiţionate, din componenţa maşinilor agricole

  • Grigore MARIAN Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Dumitru ȘEREMET Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract

The purpose of this study is to improve the methods used to calculate the accuracy of interference fits made of reconditioned parts by means of different wear compensation materials. The given purpose has been achieved by application of Green’s functions in order to calculate the minimum permitted interference, highlighting all the possi­ble influencing factors that may occur during the functioning of agricultural machinery. Based on the results presented in this paper, there has been developed an algorithm to determine tolerance fields for interference fits by calculating the minimum clearance depending on the mechanical stress, centrifugal forces and the thermal action, having consid­ered deformations caused by the destruction of microrelief and the number of repeated mountings.


Key words: Interference fit; Tolerance classes; Green’s functions; Agricultural machinery; Maintenance; Di­mensional accuracy.


Rezumat. Scopul acestui studiu este perfecţionarea metodelor de calcul al preciziei ajustajelor cu strânge­re alcătuite din piese recondiţionate cu diferite materiale compensatoare de uzură. Scopul propus s-a realizat prin folosirea funcţiilor Green pentru calculul strângerii minime admisibile cu evidențierea tuturor factorilor de influență posibili să apară în timpul exploatării utilajelor agricole. În baza rezultatelor prezentate în această lucrare, a fost alcătuit un algoritm pentru determinarea câmpurilor de toleranță pentru ajustajele cu strângere prin calculul jocului minim în funcție de solicitările mecanice, de forțele centrifugale și de acțiunile termice cu considerarea deformațiilor cauzate de distrugerea microreliefului și de numărul de montări repetate.


Cuvinte-cheie: Ajustaj cu strângere; Clasă de toleranţă; Funcţii Green; Maşini agricole; Mentenanţă; Precizie dimensională.

References

1. KHODABAKHSHIAN, R. (2013). A review of maintenance management of tractors and agricultural machinery: preventive maintenance systems. In: Agricultural Engineering International: CIGR Journal, vol. 4(15), pp. 147-159.
2. MALAI, L. (2013). Sporirea fiabilităţii îmbinărilor de tip lagăr renovate cu materiale compozite polimerice: Teză de doct. în tehnică. Chişinău. 154 p.
3. MARIAN, G. (2005). Contribuţii teoretico-experimentale la studiul fiabilităţii pieselor şi îmbinărilor utilajului agricol recondiţionate cu compozite pe bază de polimeri: Teză de doct. habilitat în tehnică. Chişinău.252 p.
4. MARIAN, G., MALAI, L. (2012). Comportarea tribologică a îmbinărilor de tip lagăr renovate cu materiale compozite poliamidoepoxidice. In: Știința Agricolă, nr.1, pp. 56-59.
5. MARIAN, G., SÎRGHI, V. (2000). Calculul toleranţelor tehnologice şi de proiectare a îmbinărilor cu strângere alcătuite din piese recondiţionate cu compoziţii din mase plastice. In: Lucrări ştiinţifice, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, pp. 176-183.
6. MARIAN, T. (2019). Îmbunătăţirea performanţelor mentenanţei tehnicii agricole în întreprinderile de tip sevice. Studiu bibliografic de specialitate. In: Ştiinţa Agricolă, nr. 2, pp. 85-94.
7. MARIAN, G. (2004). Interschimbabilitate, standardizare şi metrologie. Chişinău: Centrul Editorial UASM. 256 p.
8. ŞEREMET, D. (2016a). Determining thermoelastic strains and stresses created by the temperature field and constrictions exerted on the contours of the reconditioned cylindrical piece. In: Journal TJMM, vol. 1(8), pp. 89-97.
9. ŞEREMET, D. (2016b). Computing Contributions to Restore Agricultural Machinery (A Contact Problem of Bearings With Diametrical Game Reconditioned by Composite Polymers). In: Journal TJMM, vol. 2(8), pp. 175-181.
10. ȘEREMET, D. (2018). Determinarea tensiunilor termice a unei probleme particulare de limită pentru o placă termoelastică de formă dreptunghiulară. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 48: Cadastru și Drept, pp. 229-232. ISBN 978-9975-64-297-2.
11. ŞEREMET, D., MARIAN G. (2015a). Determinarea distribuţiei temperaturii în straturile compensatoare de uzură a pieselor recondiţionate cu materiale compozite polimetrice. In: Ştiinţa Agricolă, nr. 2, pp. 55-60.
12. ȘEREMET, D., MARIAN, G. (2015b). Aplicarea funcțiilor Green la calculul ajustajelor cu strângere renovate cu materiale compozite polimerice. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 45: Inginerie agrară şi transport auto, pp. 321-326. ISBN 978-9975-64-276-7.
13. ŞEREMET, D., MARIAN, G. (2016). Aplicarea metodei funcţiei green la determinarea temperaturii, deplasărilor şi tensiunilor termice in acoperirile cilindrice aplicate în straturi groase pe substraturi metalice (probleme de simetrie axială cu condiţii mixte de limită). In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova, vol. 46: Cadastru şi Drept, pp. 221-225. ISBN 978-9975-64-284-2.
14. ŞEREMET, V., ŞEREMET, D. (2016). Steady-state Green’s functions for thermal stresses within rectangular region under point heat source. In: Journal of Thermal Stresses, vol. 6(39), pp. 906-927.
15. ŞEREMET, V., ŞEREMET, D. (2017). Solution in integrals of a 3D BVP of thermoelasticity: Green’s functions and integration formula for thermal stresses within a semi-bounded parallelepiped. In: Acta Mechanica, vol. 228, pp. 4471-4490.
16. ŞEREMET, V., ŞEREMET, D. (2017). Structural Formulas and Explicit Green’s Functions for a Generalized BVP for Half-Strip under a Point-Heat Source. In: Engineering Mechanics, vol 9(143), pp. 1943-7889.
17. ŞEREMET, V., ŞEREMET, D. (2019). The Derivation of volume dilatation caused by a unit point heat source. In: Proceedings of 12 International Congress on Thermal Stresses, June, p. 74.
18. ZHU, Z., QIAO, I. (2016). Analysis and control of assembly precision in different assembly sequences. In: Procedia CIRP, vol. 27, pp. 117-123.
19. АРИСТОВ, А. et al. (2017). Расчет и выбор посадок с натягом. Москва: МАДИ. 28 с.
20. ГРЕЧИЩЕВ, Е., ИЛЬЯШЕНКО, А. (1981). Соединения с натягом. Москва: Машиностроение. 247 с.
21. ЗАХАРОВ, Ю., СПИЦЫН, И., РЫЛЯКИН, Е. (2015). Совершенствование технологии восстановления посадочных отверстий корпусных деталей мобильной техники гальваномеханическим цинкованием. Пенза: ПГУАС.
22. ИВАНОВ, А., ЛЕОНОВ, Д. (2013). Влияние шероховатости поверхности на усилие распрессовки прессовых соединений. В: Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, vol. 3(85), pp. 147-150.
23. ЛЯЛЯКИН, В. (2004). Восстановление и упрочнение деталей в агропромышленном комплексе России. В: Тяжёлое машиностроение, vol. 2, pp. 28-32.
24. МАЛИЦКИЙ, И., ЧЕРНЯТИНА, Е. (2014). Влияние шероховатости и способов обработки на прочность сопряжения с натягом. В: Технологія машинобудування, vol. 13, c.149-153.
25. МЯГКОВ, В., ПАЛИЙ, М., РОМАНОВ, А., БРАГИНСКИЙ, В. (1982). Допуски и посадки. Справочник. В 2-х ч. - 6-е изд., перераб. и дополн.. Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние.
26. ПАНТЕЛЕЕНКО, Ф., ЛЯЛЯКИН, В., ИВАНОВ, В., КОНСТАНТИНОВ, В. (2003). Восстановление деталей машин: Справочник. Москва: Машиностроение. 672 с.
27. ПЕТРОВ, Ю. (1972). Основы ремонта машин. Москва: Колос.527 с.
Published
2020-08-09
How to Cite
MARIAN, Grigore; ȘEREMET, Dumitru. Perfecţionarea metodelor de calcul al ajustajelor îmbinărilor cu strângere, alcătuite din piese recondiţionate, din componenţa maşinilor agricole. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 115-126, aug. 2020. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=698>. Date accessed: 01 mar. 2021.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>