Влияние препаратов БиоР и Бутофан на функциональное состояние печени и некоторых показателей продуктивности у перепелов на откорме

The influence of the BioR remedy and Butofan preparation on the functional state of the liver and certain productive parameters in fattening quails

  • Vasile MACARI Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Валериу РУДИК Государственный Университет Медицины и Фармации им. «Н. Тестемицану»
  • Валентин ГУДУМАК Государственный Университет Медицины и Фармации им. «Н. Тестемицану»
  • Наталья ПАВЛИЧЕНКО Государственный Аграрный Университет Молдовы
  • Ана РОТАРУ Государственный Аграрный Университет Молдовы
  • Виктор ПУТИН Государственный Аграрный Университет Молдовы
  • Ион КОЖОКАРУ Государственный Аграрный Университет Молдовы

Abstract

The paper presents the results of the influence of the BioR remedy, obtained through modern technologies
from Spirulina platensis, as well as of the alternative preparation Butofan on the functional state of the
liver and certain productive parameters in fattening quails. The study was carried out on 3 batches of quails, 50
birds each. The positive impact of the researched BioR remedy on liver is shown through the analysis of multiple marker parameters of the functional status of liver, such as alkaline phosphatase and its fractions (thermolabile and thermostable), bilirubin, and its fractions (direct and indirect) as well as alanine transaminase, aspartate transaminase and the activity of these transaminases in liver tissue.
Key words: Quails; BioR remedy; Liver; Liver tissue; Alkaline phosphatase; Bilirubin; Transaminases; Fattening.
Реферат. В работе представлены результаты влияния препарата БиоР, полученного с помощью
современных методов из Spirulina platensis и также альтернативного препарата Бутофан на функциональное состояние печени и некоторые показатели продуктивности у перепелов на откорме. Опыт проводился на 3-х группах перепелов, по 50 голов в каждой. Положительное влияние препарата БиоР на функцию печени представлено посредством большинства маркеров, характеризующих состояние печени, такие как – щелочная фосфатаза и ее фракции: термолабильная и термостабильная, билирубин и его фракции: прямой и непрямой, аланинтрансаминаза и аспартаттрансаминаза и их функции в печеночной ткани.
Ключевые слова: Перепела; Препарат БиоР; Печень; Печеночная ткань; Щелочная фосфатаза; Билирубин; Трансаминазы; Откорм. 

References

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. ANDRONACHE, L., TAGADIUC, O., SARDARI, V. et al. (2013). Indicii metabolismului Tiol-disulfidic în ficat şi ciroza experimentală şi influenţa polizaharidelor sulfatate din spirulină. In: Anale ştiinţifice ale IP USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. a 9-a., vol. 1: Probleme medico-biologice şi farmaceutice, pp. 136-142.
2. COSTĂCHESCU, D., COSTĂCHESCU, E., USTUROI, V., HOHA, G. (2013). Cercetări privind performanţele morfoproductive ale unor prepeliţe exploatate pentru carne. In: Lucrări ştiinţifice, UASM, vol. 34: Zootehnie şi Biotehnologii, pp. 306-310. ISBN 978-9975-64-246-0.
3. DONICA, N. (2011). Aspecte fiziologice, vizând aplicarea remediului Apifitostimulina în creşterea porcinelor: autoref. tz. doct. în biologie. Chişinău. 27 p.
4. DURLEA, F.Ş. (1997). Activitatea fosfatazei alcaline la găină în funcţie de vârstă, starea fiziologică şi starea de sănătate. In: Al VII-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară: Rezumatele lucrărilor, 21-24 oct. 1997, Voineasa, România. 409 p.
5. MACARI, A., GUDUMAC, V., MACARI, V., PUTIN, V. (2015). Impactul remediului BioR asupra activităţii sistemului pro-antioxidant în ficat şi muşchi la puii broiler. In: Ştiinţa Agricolă, nr. 2, pp. 115-121. ISSN 1857-0003.
6. MACARI, V. (2003). Aspecte fiziologico-metabolice ale acţiunii preparatului BioR de origine algală asupra organismului porcin: Autoref. tezei de dr. hab. în biologie. Chişinău. 49 p.
7. MACARI, V. IACUB, N., MAŢENCU, D., DIDORUC, S. Modificările conţinutului de bilirubină şi fracţiilor ei în serul sangvin la tineretul cunicul sub influenţa unui produs autohton. In: Lucrări ştiinţifice, UASM, vol. 35: Medicină Veterinară, pp. 20-24. ISBN 978-9975-64-247-7.
8. MACARI, V., PUTIN, V., GUDUMAC, V. (2009). Efectul remediului BioR asupra stării funcţionale ale ficatului la puii-broiler. In: 35 ani de învăţământ superior med. vet. din Republica Moldova: simpoz. şt. intern., 15-16 oct. 2009, Chişinău, pp. 19-23. ISBN 978-9975-4044-6-4.
9. MEINERI, G., IGNAVALLE, F., RADICE, E. et al. (2009). Effects of High Fat Diets and Spirulina platensis Supplementation in New Zealand White Rabbits. In: Journal of Animal and Veterinary Advances, vol. 8 (12), pp. 2735-2744. ISSN 1680-5593.
10. MODVALĂ, S. (2008). Calităţile productive şi reproductive ale prepeliţelor de rasa Japoneză crescute în condiţiile Republicii Moldova. In: Lucrări ştiinţifice, UASM, vol. 18: Zootehnie şi Biotehnologii, pp. 105-109. ISBN 978-9975-64-129-6.
11. OFFOR, C.E., AJA, P.M. (2014). Effects of Ethanol Leaf-Extracts of Vernonia amygdalina and Azadirachta indica on Liver Enzymes in Albino Rats. In: Middle-East Journal of Scientific Research, vol. 21 (6), p. 918-921. ISSN 1990-9233.
12. OJOKUKU, S.A. ODESANMI, O.S., MAGBAGBEOLA, O.A. (2011). The effects of Oral Administration of Croton penduliflorus Seed Oil and Medroxy Progesterone Acetate on Fasting Blood Sugar, Lipid and Hematology of Pregnant Rabbits. In: International Journal of Tropical Medicine, vol. 6 (2), pp. 35-38. ISSN 1816-3319.
13. PAVLICENCO, N. (2013). Impactul remediului BioR asupra activităţii pseudocolinesterazei serice la prepeliţele adulte. In: Lucrări ştiinţifice, UASM, vol. 35: Medicină Veterinară, pp. 93-96. ISBN 978-9975-64-247-7.
14. PETCU, I., STARCIUC, N., SCUTARU, I. (2007). Afaceri în agricultură. Chişinău: ACSA. 112 p.
15. POPA, V., ANDRONACHE, L., ŞTIRBA, O. et al. (2013). Modificările indicilor metabolismului proteic în hepatopatia experimentală şi influenţa unor compuşi biologici activi autohtoni. In: Anale ştiinţifice ale IP USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. a 9-a., vol. 1: Probleme medico-biologice şi farmaceutice, pp. 142-148.
16. PUTIN, V. (2012). Efectele unui produs autohton şi ale Catosalului asupra stării funcţionale a ficatului la puii de găină pentru carne. In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe reale şi ale naturii, nr. 1(51), pp. 141-146. ISSN 1814-3237.
17. RUDIC, V., COJOCARI, A., CEPOI, L. et al. (2007). Ficobiotehnologie – cercetări fundamentale şi realizări practice. Chişinău: Elena V.I. 365 p.
18. RUDIC, V., GUDUMAC, V. Preparat medicamentos: brevet MD nr. 545 G2. Publ.: BOPI nr. 5/96, 31.05.1996.
19. RUDIC, V., GUDUMAC, V., POPOVICI, M. (1995). Fotobiotehnologie – realizări noi în biomedicină. Chişinău: Cuant. 208 p. ISBN 5-7790-0231-2.
20. SCRIPNIC, E. (2015). Structura morfologică a carcaselor masculilor de prepeliţă în funcţie de greutatea corporală. In: Lucrări ştiinţifice, UASM, vol. 44: Zootehnie şi Biotehnologii, pp. 229-232. ISBN 978-9975-64-274-3.
21. SZABOOVA, R., LAUKOVA, A., CHRASTINOVA, L. et al. (2012). Benefficial effect of plant extracts in rabbit husbandry. In: Acta Veterinaria Brno, vol. 81, pp. 245-250. ISSN 0001-7213 .
22. TAGADIUC, O., CEBAN, E., SARDARI, V. et al. (2013). Activitatea hidrolazelor lizozomale renale în intoxicaţia cu etilenglicol şi influenţa unor compuşi biologici activi. In: Anale ştiinţifice ale IP USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. a 9-a., vol. 1: Probleme medico-biologice şi farmaceutice, pp. 130-136.
23. YILDIZ-GULAY, O., GULAY, M.S., ATA, A. et al. (2010). The Effects of Feeding Pinus Pinea Seeds on Some Blood Values in Male New Zealand White Rabbits. In: Journal of Animal and Veterinary Advances, vol. 9(20), pp. . 2655-2658. ISSN 1680-5593.
24. ZOLTAN, P., VOINIŢCHI, E., BEŢIVU, Iu., BĂLĂNESCU, S. (2011). Situaţia actuală şi tendinţele dezvoltării sectorului avicol din R. Moldova şi la nivel internaţional. Chişinău. 116 p.
25. АМПЛЕЕВА, Л.Е. (2006). Физиологическое состояние кроликов при введении в рацион вики, выращенной с использованием ультрадисперсных порошков железа и кобальта: Автореф. дис. канд. биол. наук. Рязань. 23 с.
26. МЕНЬШИКОВ, В.В., ДЕЛЕКТОРСКАЯ, Л.Н., ЗОЛОТНИЦКАЯ, Р.П. и др. (1987). Лабораторные методы исследования в клинике: Справочник. Москва: Медицина. 368 с.
27. НАЗАРЕНКО, Г.И., КИШКУН, А.А. (2000). Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва: Медицина. 544 с. ISBN 5-225-04579-0.
28. САВЧЕНКО, С.П., САВЧЕНКО, В.С. (2007). Спайс-мастер для молодняка. В: Птицеводство, № 3, с. 14-15. ISSN 0033-3239.
29. СЛОБОДЯНИН, В.И., ЖУКОВ, С.П., СЛОБОДЯНИН, М.В. и др. (2006). Применение новых иммуномодуляторов в кролиководстве. В: Материалы междунар. научно-практич. конфер. Воронежского Гос. Аграрного Ун-та имени К. Д. Глинки. Воронеж. с. 275-276.
30. ФИСИНИН, В.И. (2012). О состоянии и перспективах инновационного развития мирового и отечественного птицеводства. В: VIII-й Междунар. ветеринарный Конгресс по птицеводству, Москва, 19-22 апр. 2012, с. 5-22.
31. ФОМИН, А. и др. (2008). Влияние кормовой добавки Лигногумата КД на биоресурсный потенциал цыплят-бройлеров. В: IV-й Междунар. ветеринарный конгресс по птицеводству, Москва, 8-11 апр. 2008, с. 166-173.
32. ХАРЧУК, Ю. (2005). Разведение и содержание перепелов. Ростов-на-Дону: Феникс. 95 с.
Published
2018-01-29
How to Cite
MACARI, Vasile et al. Влияние препаратов БиоР и Бутофан на функциональное состояние печени и некоторых показателей продуктивности у перепелов на откорме. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 129-137, jan. 2018. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=577>. Date accessed: 31 mar. 2020.
Section
Table of contents