Rentabilitatea creşterii suinelor pentru carne în Republica Moldova: particularităţi, realizări şi probleme

  • Grigore BALTAG Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Elena BARANOV Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Abstract

This paper studies the profitability issue of raising pigs for meat in the Republic of Moldova. The research was basedon the financial information fromover 195 enterprises that have as their basic or complementary branch raising pigs for meat. For this study, we determined the profitability level and selected only those enterprises (140) that recorded the profitability level higher than 0. In order to process statistically the received information, the enterprises have been systematized according to 4 criteria: average daily gain, average number of feed days, average weight of a pig at slaughter, and the profitability level. Based on this information, it was determined the impact of each criterion on the profitability of pork production and it also served as a basis to establish their forecasted indicators. Our calculations have shown that together with increased levels of profitability the profit of production increases too, the production cost reduces, but there is an increased share of expenses for feed in the production cost. The cost of meat production is highly influenced by the labour remuneration costs and costs for veterinary medicines. This paper proposes to establish a profitability level of 25 % as it can be considered optimal for the sustainable development of pig breeding branch in the Republic of Moldova. Also, this study could be useful for institutional decision makers form the Republic of Moldova, as well as for producers specialized in this field in order to assess the profitability level of their production.


Key words: Swine production; Multiple linear regression; Multiple correlation coefficient; Coefficient of determination; Forecasting; Profitability.


Abstract. Articolul tratează problema rentabilităţii creşterii suinilor pentru carne în Republica Moldova. Drept bază pentru cercetare au servit informaţiile privind situaţia financiară a 195 de întreprinderi care au ca activitate de bază sau auxiliară creşterea suinilor pentru carne. Pentru acest studiu s-a determinat nivelul rentabilităţii producţiei şi au fost selectate doar întreprinderile (140) al căror nivel de rentabilitate a fost mai mare decât valoarea zero. Pentru prelucrarea statistică a informaţiei întreprinderile au fost sistematizate după patru criterii: sporul mediu zilnic, numărul mediu de zile-hrană, greutatea medie a unei suine la sacrificare, nivelul de rentabilitate. În baza acestei informaţii a fost determinat impactul fiecărui criteriu asupra rentabilităţii producţiei de carne de suine care, la rândul său, au servit ca temei pentru indicatorii prognozaţi ai acestora. Calculele noastre au demonstrat că odată cu creşterea nivelului rentabilităţii sporeşte şi profitul producţiei, costul producţiei se reduce şi se majorează ponderea cheltuielelor pentru furaje în costul producţiei. Costul producţiei de carne este influenţat în mare măsură de costurile privind retribuţia muncii şi costurile medicamentelor de uz veterinar. În lucrare se propune stabilirea unui nivel al rentabilităţii în cuantum de 25 % ce poate fi considerat optim pentru dezvoltarea durabilă a ramurii de creştere a suinelor de carne în Republica Moldova. Acest studiu poate fi util pentru factorii de decizie instituţionali din R. Moldova, dar şi producătorii din domeniu în scopul evaluării nivelului de rentabilitate a producţiei proprii.


Cuvinte-cheie: Creşterea suinelor; Regresie liniară multiplă; Coeficientul multiplu de corelaţie; Coeficientul de determinare; Prognozare; Rentabilitate.

References

1. DINU, I. et al., 2002. Suinicultură. Bucureşti: Coral Sanivet. 942 p. ISBN 973-8237-14-9
2. Organizarea reproducţiei la creşterea suinelor, 2001. Îndrumări metodice UASM. Chişinău. 56 p.
3. Programul de revitalizare şi ameliorare a resurselor genetice de suine, 2003. Hotărârea Guvernului RM nr. 1095 din 08.09.03. In: Monitorul Oficial al. RM, nr. 200 din 19.09.03
4. TIMOFTI, E., 2010. Statistica: manual. Chişinău: Centrul editorial al. UASM. 283 p. ISBN 978-9975-64-198-2
Published
2017-05-04
How to Cite
BALTAG, Grigore; BARANOV, Elena. Rentabilitatea creşterii suinelor pentru carne în Republica Moldova: particularităţi, realizări şi probleme. Stiinta agricola, [S.l.], n. 2, p. 133-138, may 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php?journal=sa&page=article&op=view&path%5B%5D=151>. Date accessed: 24 oct. 2020.
Section
Table of contents

Most read articles by the same author(s)