Reacţia unor linii de perspectivă de tomate la fungii Alternaria alternata şi Fusarium spp.

Main Article Content

Nadejda MIHNEA Galina LUPAȘCU Svetlana GAVZER

Abstract

Abstract. Experimental data concerning the reaction of some tomato lines created at the Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection (Republic of Moldova) to the fungal pathogens Alternaria alternata, Fusarium oxysporum and Fusarium gibbosum are presented in this paper. The treatment of the seeds with fungal culture filtrates obtained by inoculation of fungal mycelium in a Czapek-Dox medium led to different reactions of tomato genotypes at early stages of ontogenesis, with stimulating or inhibiting effects being observed on the germination processes and on the growth of embryonic root and stem. By factorial analysis of variance, it was found that the largest contribution in the source of variation of the embryonic root and stem length had the fungus species, its contribution constituting 73.9 and 66.9%, respectively. The genotype also had an important role, especially for stem length. The genotypes that were poorly affected by fungal pathogens in laboratory and field conditions were identified.


Key words: Lycopersicon esculentum; Fungal pathogens; Alternaria alternata; Fusarium oxysporum; Fusarium gibbosum; Resistance to fungi.


Rezumat. În lucrare sunt prezentate date privind reacţia unor linii de tomate, create în Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, la fungii patogeni Alternaria alternata, Fusarium oxysporum şi Fusarium gibbosum. Tratarea seminţelor cu filtrate de cultură de fungi, obtinute prin inocularea miceliului fungic în mediul Czapek-Dox, a condus la reacţii diferite din partea genotipurilor de tomate la etapa timpurie a ontogenezei, fiind înregistrate efecte de stimulare sau efecte de înhibare a proceselor de germinaţie şi de creştere a rădăciniţei embrionare şi tulpiniţei. Prin analiza bifactorială a varianţei s-a constatat că cea mai mare contribuţie în sursa de variaţie a lungimii rădăciniţei embrionare şi tulpiniţei a avut-o specia de fungi, aportul acestuia constituind 73,9 şi 66,9%, respectiv. Un rol important l-a avut şi genotipul, îndeosebi pentru lungimea tulpiniţei. În condiţii de laborator şi camp au fost identificate genotipurile slab afectate de patogenii fungici.


Cuvinte-cheie: Lycopersicon esculentum; Patogeni fungici; Alternaria alternata; Fusarium oxysporum; Fusarium gibbosum; Resistenţă la fungi.

Article Details

How to Cite
MIHNEA, Nadejda; LUPAȘCU, Galina; GAVZER, Svetlana. Reacţia unor linii de perspectivă de tomate la fungii Alternaria alternata şi Fusarium spp.. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 50-54, july 2018. ISSN 2587-3202. Available at: <https://sa.uasm.md/index.php/sa/article/view/599>. Date accessed: 21 feb. 2019.
Section
Table of contents

References

1. AMINI, J., SIDOVICH, D. (2010). The Effects of Fungicides on Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Associated with Fusarium Wilt of Tomato. In: Journal of Plant Protection Research, vol. 50, nr. 2, pp. 172-178. ISSN 1427-4345.
2. BARONE, A. et al. (2008). Structural and Functional Genomics of Tomato. In: International Journal of Plant Genomics, art. 820274, 12 p. DOI 10.1155/2008/820274.
3. ÇALIŞ, O., TOPKAYA, Ş. (2011). Genetic analysis of resistance to early blight disease in tomato. In: African Journal of Biotechnology, vol. 10(79), pp. 18071-18077. ISSN 1684-5315.
4. FOOLAD, M. (2007). Genome mapping and molecular breeding of tomato. In: International Journal of Plant Genomics, art. 64358. DOI 10.1155/2007/64358
5. FOOLAD, M. et al. (2002). Identification of QTLs for early blight (Alternaria solani) resistance in tomato using backcross population of a Lycopersicon esculentum x L. hirsutum cross. In: Theoretical and Applied Genetics, vol. 111, pp. 291-312. ISSN 0040-5752.
6. LUPAŞCU, G. (2016). Rolul factorului parental şi interacţiunilor genice la elaborarea tehnologiilor de creare a genotipurilor de plante cu însuşiri valoroase. In: Intellectus, nr. 1, pp. 89-93. ISSN 1810-7079.
7. LUPAŞCU, G., ROTARU, L., MIHNEA, N. (2009). Cercetări cu privire la controlul genetic al rezistenţei tomatelor la Fusarium oxysporum var. orthoceras. In: Studia Universitatis. Stiinţe reale şi ale vieţii, nr. 6(26), pp. 143-148. ISSN 1814-3237.
8. LUPAŞCU, G., SAŞCO, E., GAVZER, S. ş.a. (2015). Maladii fungice la grâul comun de toamnă (Triticum aestivum L.) în condiţiile Republicii Moldova. Particularităţi de heritabilitate a rezistenţei. In: Controlul genetic al caracterelor de rezistenţă şi productivitate la grâul comun, Chişinău, pp. 10-63. ISBN 978-9975-62-385-8.
9. MATHARU, B.., SHARMA, J., MANRAO, M. (2006). Synthesis and antifungal potential of 2-chlorbenzal derivates. In: Pesticide Research Journal, vol. 18(2), pp. 113-115. ISSN 0970-6763.
10. SCOTT, J., GARDNER, R. (2007). Breeding for Resistance to Fungal Pathogen. In: Genetic Improvement of Solanaceous Crops. Vol. 2. Tomato, pp. 421-456. ISBN 9781578081790.
11. TUITE, J. (1969). Plant pathological Methods. Minneapolis: Burgess Publ. Company. 239 p.
12. YANG, T. et al (2005). Transcriptional regulation network of cold-responsive genes in higher plants. In: Plant Science Bulletin, vol. 169, pp. 987-995. ISSN 0032-0919.
13. ZHANG, L. et al. (2003). Mapping QTLs conferring early blight (Alternaria solani) resistance in a Lycopersicon esculentum x L. hirsutum cross by selective genotyping. In: Moleculat Breeding, vol. 12, pp. 3-19. ISSN 1380-3743.
14. ЛУПАШКУ, Г., РОТАРУ, Л., ГАВЗЕР, ş.a. (2008). Особенности взаимодействия генотипов томата с видами рода Fusarium в различных температурных условиях. В: Проблемы биоэкологии и пути их решения: материалы межд. науч. конф., Саранск, 15-18 мая, с. 249-250.
15. МИХНЯ, Н., ЛУПАШКУ, Г., ГРИГОРЧА, С. (2016). Реакция перспективных сортов томата на культуральные фильтраты грибов Alternaria alternata и Fusarium spp. В: Вестник защиты растений, № 3(89), pp. 113-114. ISSN 1727-1320.
16. МИХНЯ, Н., ЛУПАШКУ, Г., ГРИГОРЧА, С. (2017). Новые сорта томата с комплексной устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. В: Овощеводство и бахчеводство: исторические аспекты, современное состояние, проблемы и перспективы развития: материалы III Межд. науч.-практич. конф. (II науч. форум «Неделя науки в Крутах - 2017», с. Круты, Украина, 13-14 марта, т. 2, с. 171-180.
17. ПОЛИКСЕНОВА, В. (2009). Индуцированная устойчивость растений к патогенам и абиотическим стрессовым факторам (на примере томата). В: Вестник БГУ, Сер. 2, № 1, с. 48-60. ISSN 2308-9164.