Acţiunea procedeelor fitoameliorative asupra însuşirilor solurilor cenuşii arabile din Moldova centrală

Main Article Content

Marcela STAHI

Abstract

Dehumication, destructuration and argillic alteration of the arable layer of gray soils (grayzems) from the hilly part of Codri (Republic of Moldova) as a result of agricultural use led to its strong secondary compaction. The unfavorable status of physical, chemical and biological quality of this layer can be remediated only by increasing the flow of organic matter in this soil. By incorporating two harvests of vetch green mass in the arable layer of gray soils (on the plot „full fallow”, sown 2 times in an agricultural year with this crop), about 12 t/ha of absolutely dry mass of this crop were applied in the soil, which created the premise for synthesizing of 3-4 t/ha of humified labile organic matter. In the 2016, yield increases in winter wheat as a result of implementing this procedure reached 2.6 t/ha with a gluten content of 25%.


Key words: Gray soil; Degraded soil; Green manures; Vetch; Chemicophysical properties; Yield increases.


Rezumat. Dehumificarea, destructurarea şi argilizarea stratului arabil al solurilor cenuşii (griziomurilor) din partea colinară a Codrilor оn rezultatul utilizării оn agricultură a condus la compactarea secundară puternică a acestuia. Starea nefavorabilă de calitate fizică, chimică şi biologică a acestui strat poate fi refăcută numai în rezultatul majorării fluxului de substanţă organică în acest sol. Prin оncorporarea оn stratul arabil al solurilor cenuşii a 2 recolte de masă verde de măzăriche (pe parcela „ogor ocupat”, semănată de 2 ori оntr-un an agricol cu această cultură) оn sol s-au introdus cca 12 t/ha de masă absolut uscată a acestei culturi, ce a creat premise pentru sintetizarea a 3-4 t/ha de substanţă organică humificată labilă. Оn anul 2016 sporul de recoltă la grвul de toamnă în rezultatul realizării acestui procedeu a atins 2,6 t/ha cu conţinut de gluten 25%.


Cuvinte-cheie: Sol cenuşiu; Sol degradat; Îngrăşăminte verzi; Măzăriche; Proprietăţi fizico-chimice; Spor de recoltă.

Article Details

How to Cite
STAHI, Marcela. Acţiunea procedeelor fitoameliorative asupra însuşirilor solurilor cenuşii arabile din Moldova centrală. Stiinta agricola, [S.l.], n. 1, p. 10-16, june 2017. ISSN 2587-3202. Available at: <http://sa.uasm.md/index.php/sa/article/view/528>. Date accessed: 13 dec. 2018.
Section
Table of contents

References

1. CANARACHE, A. (1990). Fizica solurilor agricole. Bucureşti: Ceres. 268 p. ISBN 973-40-0107-8.
2. GOLUB, V. et al. (2001). Ivancea. Orhei. 142 p.
3. GRATI, V. (1977). Solurile forestiere ale Moldovei şi utilizarea lor raţională. Chişinău. 136 p.
4. LUNGU, Marina (2007). Compactarea stratului arabil al griziomurilor cu textură mijlocie – fină din Moldova Centrală ca rezultat al utilizării agricole. In: Compactarea solurilor – procese şi consecinţe. Cluj-Napoca: Risoprint, pp. 112-116.
5. STAHI, Marcela, CERBARI, V. (2016). Particularităţile pedoecologice ale solurilor cenuşii (griziomurilor) virgine şi arabile din partea colinară a Codrilor Moldovei Centrale. In: Probleme ecologice şi geografice оn contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective: conf. şt. cu participare intern., Chişinău, 14-15 sept. 2016. Iaşi: Vasiliana. pp. 526-530. ISBN 978-9975-9611-3-4.